Корисні посилання

 •                                               
 • Корисні посилання Цікаві факти

  Освітні веб-ресурси

  1. Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua
  2. Український центр оцінювання якості освітиhttp://www.testportal.gov.ua 
  3. ВСІ ВНЗ УКРАЇНИ http://educatalog.pisem.net
  4. Інформаційно-пошуковий каталог навчальних закладів Україниhttp://www.uchobe.net.ua 

  5. Освітній сайт ОСТРІВ ЗНАНЬ http://ostriv.in.ua 
    6. Педагогічна преса http://pedpresa.com 
 •  
 •  
 •             У К А З
    ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

  Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні  
      З метою    забезпечення    поліпшення    функціонування    та інноваційного розвитку освіти  в  Україні,  підвищення  її  якостіта доступності,    інтеграції    до    європейського    освітнього простору із  збереженням   національних   досягнень   і   традицій
  п о с т а н о в л я ю:
      1. Оголосити   в   Україні   2011   рік   Роком   освіти   та інформаційного суспільства.
      2. Підтримати    ініціативу    освітянської    громадськості,Національної  академії  педагогічних  наук України та Міністерства освіти і  науки  України  щодо  проведення  у  березні  2011  року Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.
      3. Кабінету Міністрів України:
      1) розробити  та  затвердити  до  15  грудня  2010  року план заходів з  проведення  у  2011  році  в  Україні  Року  освіти  та інформаційного  суспільства,  передбачивши,  зокрема,  заходи щодо створення умов для підвищення комп'ютерної грамотності  населення, підготовки   та   проведення  Всеукраїнського  з'їзду  працівників
  освіти,  в тому числі вирішення в  установленому  порядку  питання фінансування таких заходів;

      2) здійснити  комплекс  заходів із забезпечення пріоритетного
  розвитку освіти в Україні, в тому числі:
      а) розробити та затвердити в установленому  порядку  державні цільові   програми,   спрямовані   на   розвиток   дошкільної   та професійно-технічної  освіти,  впровадження  у  навчально-виховний процес         загальноосвітніх         навчальних        закладів  інформаційно-комунікаційних  технологій,   поліпшення   роботи   з обдарованою  молоддю,  підвищення  якості  природничо-математичної  освіти,  забезпечення  навчальних  закладів  сучасними  технічними
  засобами  навчання,  підтримку  входження  провідних університетів України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі;

      б) внести до 1 грудня 2010 року зміни до  комплексного  плану заходів  з  розвитку  освіти  в  Україні  на  період до 2011  року ( 1352-2008-р ), державних цільових  програм  з  розвитку  освіти, зокрема  Програми  "Шкільний   автобус" ( 31-2003-п ),   Державної  програми   "Вчитель"   (  379-2002-п  ),   з   метою   корегування  передбачених ними завдань і заходів відповідно до сучасних потреб;     в) забезпечувати:     вчасне та  в  повному  обсязі фінансування державних цільових програм у галузі освіти, заходів з видання підручників, навчальних  посібників і методичної літератури;     залучення громадськості  до підготовки та реалізації основних заходів  з  реформування  системи  освіти,  врахування  пропозицій  громадських організацій із цих питань;
      г) здійснити  заходи  щодо вдосконалення порядку забезпечення навчальною літературою студентів вищих навчальних закладів,  учнів загальноосвітніх  і  професійно-технічних  навчальних  закладів  і вихованців  дошкільних   навчальних   закладів,   розроблення   та реалізації  пілотних  проектів  із  запровадження  підручників  на
  електронних носіях;

      д) опрацювати питання щодо підвищення  авторитету  робітничих професій в суспільстві,  забезпечити вирішення проблемних питань у системі   професійно-технічної   освіти,   зокрема,   модернізації матеріальних  і кадрових ресурсів,  кардинального оновлення змісту освіти  відповідно  до  європейських  стандартів  і  перспективних
  потреб ринку праці;

      е) підготувати  та  внести в установленому порядку пропозиції щодо   вдосконалення   механізму   працевлаштування    випускників  професійно-технічних і вищих навчальних закладів;     є) опрацювати питання щодо:     удосконалення структури освіти;     надання провідним    вищим   навчальним   закладам   реальної автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти,  запровадження  їх змагальності та відповідальності за результати роботи;     оптимізації мережі    вищих   навчальних   закладів   та   їх підпорядкування, створення укрупнених регіональних університетів;     посилення інтеграції освіти,  науки, виробництва, наукової та інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів;     ж) прискорити   розроблення  проекту  нової  редакції  Закону України "Про вищу освіту" (  2984-14  ),  забезпечити  організацію його   громадського   обговорення,   доопрацювання  з  урахуванням результатів такого обговорення та внесення в установленому порядку  на розгляд Верховної Ради України;
      з) забезпечити  створення  ефективної  системи післядипломної освіти,  яка передбачатиме  мотивацію  громадян  до  безперервного фахового та особистісного вдосконалення;     и) забезпечити    активізацію    роботи    із   запровадження інклюзивного навчання в дошкільних і  загальноосвітніх  навчальних закладах дітей з особливими потребами;
      і) вжити  заходів  щодо  поліпшення  роботи  з патріотичного, правового,   екологічного   виховання   дітей,    учнівської    та студентської   молоді,   формування  у  них  моральних  цінностей, соціальної   активності   та    громадянської    відповідальності, утвердження здорового способу життя;
      й) розглянути  питання  щодо поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року N 1130  (  1130-2009-п  ) "Про встановлення надбавки вчителям,  вихователям загальноосвітніх навчальних закладів,  викладачам і майстрам  виробничого  навчання професійно-технічних  навчальних   закладів  та  вищих  навчальних закладів I-II рівня акредитації  державної  та  комунальної  форми власності,   керівникам   та   заступникам  керівників  зазначених
  закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" на інших педагогічних працівників;

      к) вжити  невідкладних заходів щодо запровадження ефективного механізму  забезпечення   педагогічних   та   науково-педагогічних
  працівників житлом;
      л) вирішити   до   кінця   2010  року  питання  вдосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних    і   робітничих   кадрів,   на   підвищення кваліфікації  та  перепідготовку  кадрів  (післядипломна   освіта) відповідно  до  потреб  економіки  та  ситуації на національному і
  регіональних ринках праці;

      м) вжити  в  установленому  порядку  заходів  до  поетапного,починаючи   з   2011   року,   підвищення  розмірів  оплати  праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення  цих розмірів у відповідність із вимогами законодавства про освіту;     н) забезпечити   запровадження,   починаючи   з   2011  року, національної системи моніторингу рівня  якості  освіти  та  участь української   сторони  у  відповідних  міжнародних  моніторингових дослідженнях.
      4. Міністерству освіти і науки України:     1) вжити разом із  місцевими  органами  виконавчої  влади  за
  участю  Національної  академії педагогічних наук України,  органів місцевого  самоврядування  заходів   щодо   створення   умов   для забезпечення   виконання   вимог   закону   стосовно  обов'язкової дошкільної освіти  дітей  старшого  дошкільного  віку,  проведення необхідної  роз'яснювальної роботи серед населення стосовно форм і
  методів такої освіти, прав і обов'язків батьків;
      2) розробити   план   заходів    із    впровадження    єдиної інформаційної системи управління освітою;     3) створити  до  1  травня  2011 року відкриту єдину державну електронну базу освіти;     4) удосконалити до 15 листопада 2010 року  умови  прийому  до вищих навчальних закладів України,  оптимізувавши, зокрема, строки проведення вступної кампанії;
      5) вживати під час проведення вступних кампаній заходів  щодо забезпечення  належної  організації  роботи  з  прийому документів вступників  приймальними  комісіями  вищих  навчальних   закладів, об'єктивності та прозорості зарахування вступників на навчання.     5. Міністерству    внутрішніх   справ   України   за   участю правоохоронних органів  активізувати  роботу  з  виявлення  фактів використання підроблених документів про освіту.
      6. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:     забезпечити до  31  грудня   2010   року   перегляд   програм Автономної Республіки Крим, регіональних програм з питань розвитку освіти,  розроблення  нових  програм  з  цих  питань,  зокрема  із
  запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
      проаналізувати до  1  листопада  2010  року  стан  дошкільної освіти в регіонах,  розробити плани дій щодо поліпшення її якості, передбачивши,  зокрема,  заходи  з  відновлення  роботи дошкільних навчальних  закладів,  які  тимчасово  не  працюють,  а  також   з
  будівництва нових закладів.


  Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ
   м. Київ, 30 вересня 2010 року
           N 926/2010
  Мінестерство освіти і науки України
 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, [email protected]Від 21.07.11 №1/9-556                                                             Міністерство освіти і науки, молоді та                                                                      спорту   Автономної Республіки Крим,                                                                      управління освіти і науки обласних,                                                                      Київської та Севастопольської міських                                                                        державних  адміністрацій Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному роціВідповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2011/2012 навчальний рік  у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності  розпочинається  у День знань – 1  вересня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.Закінчується навчальний рік державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної і старшої школи.Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. Рекомендовані  терміни проведення канікул: осінні  - з 24 по 30 жовтня, зимові -  з 26 грудня по 10 січня, весняні - з 26 березня по 1 квітня. Конкретні терміни проведення канікул визначаються  відповідними органами управління освітою з  урахуванням місцевих особливостей, епідеміологічних та кліматичних умов.Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року  у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»  від 13 липня 2011 р. № 686-р заняття в  навчальних закладах незалежно від їх типу і форми власності завершуються до 25 травня 2012 року. Зважаючи на зазначене, у наступному навчальному році  навчальні заняття у 1-8-х та 10-х класах завершуються  25 травня 2012 року; в  9-х класах -  14 травня, в 11-х класах – 3 травня.Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61  та проводиться протягом 2011/2012 навчального року.  У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 11 по 18 травня із української мови та читання (мови навчання), математики.У 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 15 по 30 травня із української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу. Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 4 по 11 травня з української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.Після проведення державної підсумкової атестації для учнів 11-х класів пропонуємо  провести «Свято завершення навчального року». Документи про загальну середню освіту вручаються випускникам 11-х   класів  - 12-13 травня, а 9-х класів - 31 травня – 1 червня  2012 року. Доводимо до Вашого відома, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році планується провести з 14 травня по 7 червня  та наводимо орієнтовні терміни проведення тестувань з:1. Географії       14 травня2. Російської мови      16 травня3. Хімії        18 травня4. Іноземних мов       21 травня5. Математики       23, 24 травня6. Української мови і літератури    28, 29 травня7. Історії України                31 травня, 1 червня8. Фізики        5 червня    9. Біології        7 червняЗаступник Міністра                                                                     Б. М. Жебровський